ایده ای که منجر به ساخت کولیس شد و چگونه در جهان توسعه پیدا کرد

ابتکار ورنیه (ریاضیدان فرانسوی و مخترع کولیس) چه بود که توانست در حدود ۴۰۰ سال پیش به دقتهای زیاد اندازه گیری دست یابد  و تفاوت رسیدن به دقت ۰٫۱ میلی متر با ۰٫۰۵  میلی متر چه می باشد؟ و نیز اولین فردی که توانست پروانه ساخت تولید انبوه کولیس را بدست آورد ، که بود و چه شرکتی تاسیس نمود و بیان کنید کولیسها از چه فلزی با چه مشخصاتی ساخته می شوند.

افزودن نظر
6 پاسخ(ها)

حدود۴۰۰سال قبل ،اساس تئوري اندازه گیري با ورنیه توسط بیرورنیه ریاضیدان فرانسوي کشف شد،بدین ترتیب بود اگر دو طول برابر را به تقسیمات مساوي تقسیم کنیم و آنها را در مجاورت و انطباق با هم قرار دهیم تمام خطوط تقسیمات در امتداد همدیگر قرار می گیرند ولی چنانچه تقسیمات با هم برابرنباشند خطوط درامتداد یکدیگر واقع نخواهند شد.کهاساس تئوري اندازه گیري با کولیس براین اصل استوار می باشند.

در سال ۱۹۱۴ فردي به نام میتوتویو اولین پروانه ساخت کولیس را کسـب کـرد و تولیـد آن را در همـان سـال در کارخانه میزونوکوچی در شهر کاوازاکی ژاپن شروع کرد. در سال ۱۹۵۳کارخانه آن به اوتسونومیا انتقـال یافته و تولید انبوه آن شروع شد.در سال ۱۹۵۶ این فرد اولـین کسـی بـود کـه موضـوع اسـتفاده از فـولاد ضـدزنگ را براي ساخت کولیس مطرح کرد. هفت سال بعد در سال ۱۹۶۳ میتوتویو بیش از یک میلیون کولیس تولید کرد. در همـان سـال تولیـد کـولیس ساعتی آغاز شد و به دنبال آن کولیسهاي دیجیتالی و سپس کولیسهاي ضد زنگ که در مقابـل آب و روغـن مقاوم بودند تولید شد. کولیسهاي کار سنگین که طول ۴۵۰ میلیمتر و بیشتر را اندازهگیـري مـی کننـد از سـال ۱۹۶۱ساخته شدند. امروزه کولیسهایی که طول ۲۰۰۰ میلیمتر را اندازه میگیرند نیز تولید میشـود . بدنـه ایـن نوع از کولیسها از فیبرهاي کربنی است تا سبک باشند و معضل بزرگ این کولیسها که سنگینی آنها اسـت را بدینگونه رفع کرده اند.

کولیس ۰٫۱
درتقسیم بندي ورنیه به این شکل است که ۹ میلیمتر از تقسیمات خط کش را به ده قسمت مساوي روي ورنیه تقسـیم بنـدي کـرده اسـت . در نتیجـه
فاصله هر یک از تقسیمات ورنیه۰٫۹لیمتر می شود و اختلافات اندازه اولین تقسیم ورنیه با خط کش ۰٫۱لیمتر می شود.
در برخی از کولیس هاي۰٫۱براي اینکه خواندن آنها راحتتر باشد، بدین صورت عمل مـی کنـد کـه ۱۹ قسـمت از تقسـیمات خـط کـش را بـه ده
قسمت مساوي روي ورنیه تقسیم بندي می کنند در این حالت فاصله هر دو خط، خط کش با یک خط ورنیه/۰٫۱یلیمتر اختلاف پیدا می کنند·.

کولیس ۰٫۰۵
تقسیم بندي ورنیه بدین شکل است که ۱۰ میلمتر از تقسیمات خط کش به ۲۰ قسمت مساوي روي، ورنیه تقسیم بندي می شود، در نتیجه فاصله هر
یک از تقسیمات ورینه ۰٫۹۵لیمتر میشود و اختلاف اندازه اولین خط، خط کش با اولین خط ورنیه می شود ۰۵/۰ میلیمتر که به آن کولیس
۰٫۰۵ گویند.
حال براي اینکه خواندن این کولیس راحتتر باشد، ۳۹ قسمت از تقسیمات خط کش را به ۲۰ قسمت مساوي روي ورنیه تقسیم بندي می کننـد، در
نتیجه باز هم فاصله هر دو تقسیم از تقسیم خط کش با یک تقسیم ورنیه، اختلافشان برابر ۰/۰۵ میلیمتر می شود.

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۴.
افزودن نظر

،به وسیله ورنیه خواندن کسری از تقسیمات اصلی خط کش امکان پذیر می شود .دقت وسایل اندازه گیری مجهز به ورنیه رابطه مستقیم با روش تقسیم بندی آن دارد .پیرورنیه :ریاضی دان اهل فرانسه بود که مخترع مقایس ورنیه (کولیس)می باشد .ورنیه یک ابزار اندازه گیری دیداری است که صحت و دقت کاربران را در اندازه گیری بالا می برد .و در دستگاه های ناوبری ابزار ها ی آزمایشگاهی ماشین ها ابزارو ابزار های اندازه گیری استفاده می شود  اگر ما ۱ را  به  ۱۰ تقسیم  کنیم  دقت  کولیس  ما  ۰٫۱ میلیمتر  خواهد  بودیا به عبارتی میلی‌متر یا ۱۹ میلی‌متر از تقسیمات خط‌كش میلی‌متری بر روی ورنیه به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم شده است . اگر ما ۱ را  به  تعداد  تقسمات  روی  ورنیه  یعنی  ۲۰ تقسیم  کنیم  دقت  کولیس  ما  ۰٫۰۵ میلیمتر  خواهد  بود.  یا به عبارتی ۳۹ میلی‌متر یا ۱۹ میلی‌متر از تقسیمات خط‌كشی روی ورنیه به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم شده است  .در سال ۱۹۱۴ فردی به نام میتوتویو اولین پروانه ساخت کولیس را کسب کرد و تولید آن را در همان سال در کارخانه میزونوکوچی در شهر كاوازاكی ‍ژاپن شروع کرد. در سال ۱۹۵۳کارخانه آن به اوتسونومیا انتقال یافته و تولید انبوه آن شروع شد.در سال ۱۹۵۶ این فرد اولین کسی بود که موضوع استفاده از فولاد ضد زنگ را برای ساخت کولیس مطرح کرد. ۷ سال بعد در سال ۱۹۶۳ میتوتویو بیش از یک میلیون کولیس تولید کرد. در همان سال تولید کولیس ساعتی آغاز شد و به دنبال آن کولیس‌های دیجیتالی و سپس کولیسهای ضد زنگ که در مقابل آب و روغن مقاوم بودند تولید شد. کولیس‌های کار سنگین که طول ۴۵۰ میلیمتر و بیشتر را اندازه‌گیری می‌کنند از سال ۱۹۶۱ساخته شدند.کولیس‌هایی که طول ۲۰۰۰ میلیمتر را اندازه‌ می‌گیرند نیز تولید می‌شود. بدنه این نوع از کولیس‌ها از فیبرهای کربنی است تا سبک باشند و معضل بزرگ این کولیس‌ها که سنگینی آنها است را بدین‌گونه رفع کرده‌اند.

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۵.
افزودن نظر

در سال ۱۳۶۳ میلادی یک فرانسوی بنام پیرورنیه دستگاهی برای اندازه‌گیری طراحی کرد که براساس اختلاف بین دو تقسیم‌بندی کار می‌کرد. کولیس‌های آغازین در لابه‌لای لاشه‌های بازمانده از کشتی در نزدیکی کرانه‌های ایتالیا یافت شده‌است. پیشینه‌ی کشتی به شش سده پیش از میلاد مسیح بر می‌گردد. بخش‌های چوبی شاخک‌های متحرک و ثابت را نشان می‌داد. با این که به‌کارگیری دسته‌ای از کولیس‌ها به کمی وجود دارد، در روم و یونان هنوز هم با آن‌ها کار می‌کنند. در زمان سلسله‌ی هان (۲۰۲ پیشامیلاد تا ۲۲۰ میلادی) چینی‌ها از کولیس‌های کشویی که آن‌ها را از برنز ساخته و روز، ماه و سال (بر پایه‌ی تاریخ و سال چینی) را بر رویش می‌کندند، به کار می‌بردند. کولیس ورنیه‌های جدید که تا هزارم اینچ را می‌خوانند، به دست فردی آمریکایی به نام جوزف آر. براون (Joseph R. Brown) در سال ۱۸۵۱ اختراع شده‌اند. کمپانی‌ای به نام Brown and Sharpe برای ساخت دستگاه‌های با دقت بالا در ایالات متحده بازگشایی شد. این دستگاه نخستین ابزار برای اندازه‌گیری دقیق بود که می‌توانست به قیمت ماشین‌آلات معمولی به فروش برود.

 

طبق تعریف می توان گفت اگر ما بخواهیم میکرومتری با دقت ۰٫۰۱ میلیمتر را با گام ۰٫۵ میلیمتر محاسبه کنیم، اگر ۰٫۵ را به ۵۰ (تعداد تقسیمات روی ورنیه) تقسیم کنیم دقت میکرومتر ما ۰٫۰۱ میلیمتر خواهد بود. یعنی r=0.5/50=0.01 mm

  • گستره اندازه گیری را در نظر می گیریم که طبق سری های گفته شده در بالا می باشد.
  • ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ موقعیت لبه استوانه یا غلاف متحرک میکرومتر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﺻﻔﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اندازه های صحیح (ﻣﻀﺮب ﻳﮏ میلیمتر)
  • ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ موقعیت خطی استوانه یا غلاف متحرک میکرومتر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط پایین ﺧﻂ ﺻﻔﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ و در صورت وجود خواندن اندازه ۰٫۵ میلیمتر
  • شناسایی موقعیت خطی صفر استوانه یا غلاف متحرک میکرومتر که در امتداد خط ﺻﻔﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ قرار گرفته است و ضرب تعداد آن به ۰٫۰۱ میلیمتر می باشد.

 

در سال ۱۹۱۴ فردی به نام میتوتویو اولین پروانه ساخت کولیس را کسب کرد و تولید آن را در همان سال در کارخانه میزونوکوچی در شهر كاوازاكی ‍ژاپن شروع کرد. در سال ۱۹۵۳کارخانه آن به اوتسونومیا انتقال یافته و تولید انبوه آن شروع شد.در سال ۱۹۵۶ این فرد اولین کسی بود که موضوع استفاده از فولاد ضد زنگ را برای ساخت کولیس مطرح کرد. ۷ سال بعد در سال ۱۹۶۳ میتوتویو بیش از یک میلیون کولیس تولید کرد. در همان سال تولید کولیس ساعتی آغاز شد و به دنبال آن کولیس‌های دیجیتالی و سپس کولیسهای ضد زنگ که در مقابل آب و روغن مقاوم بودند تولید شد. کولیس‌های کار سنگین که طول ۴۵۰ میلیمتر و بیشتر را اندازه‌گیری می‌کنند از سال ۱۹۶۱ساخته شدند. امروزه کولیس‌هایی که طول ۲۰۰۰ میلیمتر را اندازه‌ می‌گیرند نیز تولید می‌شود. بدنه این نوع از کولیس‌ها از فیبرهای کربنی است تا سبک باشند و معضل بزرگ این کولیس‌ها که سنگینی آنها است را بدین‌گونه رفع کرده‌اند.

جنس کولیس :جنس کولیس ها باید از فولاد کربنی ساده یا فولاد ضد زنگ ساخته شود که ضریب  انبساط حرارتی آنها در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد بسیار پایین است .مثلا برای قسمت خط کش سختی سنج در حدود ۳۵۰HV و برای سطح اندازه گیری از جنس فولاد کربنی و ۷۰۰HV و جنس فولاد زنگ نزن ۵۵۰HV باشد .

 

پاسخ داده شده 6 روز قبل.
افزودن نظر

در سال ۱۳۶۳ میلادی یک فرانسوی بنام پیرورنیه دستگاهی برای اندازه‌گیری طراحی کرد که براساس اختلاف بین دو تقسیم‌بندی کار می‌کرد. کولیس‌های آغازین در لابه‌لای لاشه‌های بازمانده از کشتی در نزدیکی کرانه‌های ایتالیا یافت شده‌است. پیشینه‌ی کشتی به شش سده پیش از میلاد مسیح بر می‌گردد. بخش‌های چوبی شاخک‌های متحرک و ثابت را نشان می‌داد. با این که به‌کارگیری دسته‌ای از کولیس‌ها به کمی وجود دارد، در روم و یونان هنوز هم با آن‌ها کار می‌کنند. در زمان سلسله‌ی هان (۲۰۲ پیشامیلاد تا ۲۲۰ میلادی) چینی‌ها از کولیس‌های کشویی که آن‌ها را از برنز ساخته و روز، ماه و سال (بر پایه‌ی تاریخ و سال چینی) را بر رویش می‌کندند، به کار می‌بردند. کولیس ورنیه‌های جدید که تا هزارم اینچ را می‌خوانند، به دست فردی آمریکایی به نام جوزف آر. براون (Joseph R. Brown) در سال ۱۸۵۱ اختراع شده‌اند. کمپانی‌ای به نام Brown and Sharpe برای ساخت دستگاه‌های با دقت بالا در ایالات متحده بازگشایی شد. این دستگاه نخستین ابزار برای اندازه‌گیری دقیق بود که می‌توانست به قیمت ماشین‌آلات معمولی به فروش برود.

در سال ۱۹۴۹ فردی به نام ميتوتويو اولين پروانه ساخت کوليس را کسب کرد و توليد آن را در همان سال در کارخانه ميزونوکوچی (Mizonokuchi) در شهر کاوازاکی ژاپن شروع کرد. در سال ۱۹۵۳ کارخانه آن به اوتسونوميا (utsonomiya) انتقال يافته و توليد انبوه آن شروع شد. در سال ۱۹۵۶ اين فرد اولين کسی بود که موضوع استفاده از فولاد ضد زنگ را برای ساخت کوليس مطرح کرد. ۷ سال بعد در سال ۱۹۶۳ ميتوتويو بيش از يک ميليون کوليس توليد کرد. در همان سال توليد کوليس ساعتی آغاز شد و به دنبال آن کوليس‌های ديجيتالی و سپس کوليسهای ضد زنگ که در مقابل آب و روغن مقاوم بودند توليد شد. کوليس‌های کار سنگين که طول ۴۵۰ ميليمتر و بيشتر را اندازه‌گيری می‌کنند از سال ۱۹۶۱ ساخته شدند. امروزه کوليس‌هايی که طول ۲۰۰۰ ميليمتر را اندازه‌ می‌گيرند نيز توليد می‌شود. بدنه اين نوع از کوليس‌ها از فيبرهای کربنی است تا سبک باشند و معضل بزرگ اين کوليس‌ها که سنگينی آنها است را بدين‌گونه رفع کرده‌اند.

کولیس ۰٫۱
درتقسیم بندي ورنیه به این شکل است که ۹ میلیمتر از تقسیمات خط کش را به ده قسمت مساوي روي ورنیه تقسـیم بنـدي کـرده اسـت . در نتیجـه فاصله هر یک از تقسیمات ورنیه۰٫۹لیمتر می شود و اختلافات اندازه اولین تقسیم ورنیه با خط کش ۰٫۱ میلیمتر می شود. کولیس ۰٫۰۵ تقسیم بندي ورنیه بدین شکل است که ۱۰ میلمتر از تقسیمات خط کش به ۲۰ قسمت مساوي روي، ورنیه تقسیم بندي می شود، در نتیجه فاصله هر یک از تقسیمات ورینه ۰٫۹۵لیمتر میشود و اختلاف اندازه اولین خط، خط کش با اولین خط ورنیه می شود ۰۵/۰ میلیمتر که به آن کولیس ۰٫۰۵ گویند.

در سال ۱۹۵۶،آقای میتوتویو ، اولین کسی بود که موضوع استفاده از فولاد زنگ نزن را برای کولیس مطرح کرد . در سال ۱۹۶۳ میتوتویو بیش از یک میلیون کولیس تولید نمود و در همان سال ساخت کولیس ساعتی و سپس کولیس دیجیتال و کولیس ضد زنگ و کولیس مقاوم در آب روغن ساخته شد . بعد ها کولیس های طول بلند نیز ساخته شد که جنس آن ها از فیبر کربنی (به دلیل سبکی ) ساخته شد .

جنس کولیس :جنس کولیس ها باید از فولاد کربنی ساده یا فولاد ضد زنگ ساخته شود که ضریب  انبساط حرارتی آنها در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد بسیار پایین است .مثلا برای قسمت خط کش سختی سنج در حدود ۳۵۰HV و برای سطح اندازه گیری از جنس فولاد کربنی و ۷۰۰HV و جنس فولاد زنگ نزن ۵۵۰HV باشد .

پاسخ داده شده 3 روز قبل.
افزودن نظر

حدود۴۰۰سال قبل ،اساس تئوري اندازه گیري با ورنیه توسط بیرورنیه ریاضیدان فرانسوي کشف شد،بدین ترتیب بود اگر دو طول برابر را به تقسیمات مساوي تقسیم کنیم و آنها را در مجاورت و انطباق با هم قرار دهیم تمام خطوط تقسیمات در امتداد همدیگر قرار می گیرند ولی چنانچه تقسیمات با هم برابرنباشند خطوط درامتداد یکدیگر واقع نخواهند شد.کهاساس تئوري اندازه گیري با کولیس براین اصل استوار می باشند.

پاسخ داده شده 3 روز قبل.
افزودن نظر

در سال ۱۶۳۱ میلادی (۴۳۸ )سال پیش یک مهندس ریاضیدان فرانسوی به نام پیر ورنیه (۱۶۳۷-۱۵۸۰میلادی )

وسیله ای برای اندازه گیری طراحی کرد .که بر اساس اختلاف بین دو تقسیم بندی کار می کرد .این وسیله بعدها به نام مخترع آن کولیس ورنیه نامگذاری شد .قبل از ورنیه یک دانشمند پرتغالی به نام پدرونوتیوس (۱۵۷۷-۱۴۹۲میلادی) نیز این طرح را ارئه داده بود.

در سال ۱۹۴۹ فردي به نام Mitutoyo اولين ليسانس ساخت کوليس را کسب کرد و توليد آن را در همان سال در کارخانه Mizonokuchi در شهر کاوازاکي ژاپن شروع کرد. در سال ۱۹۵۳ کارخانه آن به utsonomiya انتقال يافته و توليد انبوه آن شروع شد. در سال ۱۹۵۶ اين فرد اولين کسي بود که موضوع استفاده از فولاد ضد زنگ را براي ساخت کوليس مطرح کرد. ۷ سال بعد در سال ۱۹۶۳ Mitutoyo بيش از يک ميليون کوليس توليد کرد. در همان سال توليد کوليس ساعتي آغاز شد و به دنبال آن کوليسهاي ديجيتالي و سپس کوليسهاي ضد زنگ که در مقابل آب و روغن مقاوم بودند توليد شد.

مثلا برای کولیس ۰٫۱ اگر بخواهیم طبق این رابطه دقت را محاسبه کنیم، طبق تعریف می توان گفت اگر ما ۱ را به ۱۰ تقسیم کنیم دقت کولیس ما ۰٫۱ میلیمتر خواهد بود. یعنی r=1/10=0.1 mm

طبق رابطه r=a/n

طبق تعریف می توان گفت اگر ما ۱ را به تعداد تقسمات روی ورنیه یعنی ۲۰ تقسیم کنیم دقت کولیس ما ۰٫۰۵ میلیمتر خواهد بود. یعنی r=1/20=0.05 m

 

 

 

پاسخ داده شده 3 روز قبل.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید