Carryover scheduling چه نوع مسائلی هستند؟

Carryover scheduling در مبحث برنامه ریزی و تالی عملیاات چه نوع مسائلی هستند؟

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید